І. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията по повод излъчване на търговски съобщения в програмата на WNESS TV между рекламодателите и "Ефишънси Фърст Медия" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, СО - район Оборище, бул. "Княз Дондуков" № 19, ет. 4, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203055573, ИН по ДДС BG203055573, интернет страница www.wnesstv.com ("Оператора").

1.2. Търговски съобщения по смисъла на тези Общи условия са всички форми на реклама позволени от закона, в това число рекламни клипове, спонсорство, телевизионен пазар, позициониране на продукти и др.

1.3. Конкретните параметри за излъчване на търговски съобщения се уреждат в индивидуален договор ("Договор"), сключен в писмена форма между Оператора и рекламодателя, който регламентира формата на излъчваните търговски съобщения, рекламираните лица, стоки и/или услуги, броя, периода и времето на излъчването им, финансовите отношения между страните и други приложими условия.

1.4. Рекламодателят се задължава, в случай, че сключва Договор чрез посредничеството на рекламна или медийна агенция, да представи на Оператора в писмена форма Възлагателно писмо по образец на Оператора, подписано от рекламодателя и от рекламната/медийната агенция, от което е видно възлагането на рекламната кампания на съответната агенция и на правото й да договаря излъчвания на търговски съобщения от името на рекламодателя. В такива случаи рекламодателят и рекламната/медийната агенция са солидарно отговорни към Оператора за задълженията по Договора. Операторът не е страна във вътрешните отношения между рекламните/медийните агенции и рекламодателя. Доколкото в тези Общи условия изрично не е посочено друго, терминът "рекламодател" включва и се отнася и до съответната агенция

 

ІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

2.1. Рекламодателят носи отговорност и предоставя за излъчване само такива търговски съобщения, които са в съответствие с и отговарят на изискванията на действащото законодателство, в това число на: Закона за радиото и телевизията; Закона за защита на конкуренцията; Закона за здравето; Закона за авторското право и сродните му права; Закона за марките и географските означения; Закона за защита на потребителите; Закон за защита на личните данни; Закона за тютюна и тютюневите изделия; Закона за защита от дискриминация; Закона за закрила на детето; Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитите на децата, разработени и приети от Съвета за електронни медии (СЕМ) и Държавна агенция за закрила на детето; Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, разработени от Сдружение "Национален съвет за саморегулация" и др.

2.2. В случай, че търговските съобщения касаят стоки или услуги, чието производство или търговия подлежат на лицензионен режим съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност или за чиято реклама се изисква разрешение, рекламодателя се задължава да представи предварително на Оператора съответния лиценз или разрешение.

2.3. Рекламодателят гарантира и декларира, че:

а) притежава всички права да сключи Договора;

б) притежава всички права да използва (в това число да рекламира чрез телевизионна реклама) продуктите, услугите, наименованията и марките, включени в търговското съобщение, чието излъчване възлага;

в) търговските съобщения не са и не съдържат каквито и да било защитени произведения, включени в репертоара на организациите за колективно управление на права (Музикаутор, Филмаутор, Профон и др.);

г) има всички права да използва (в това число да рекламира чрез телевизионна реклама) включените в търговските съобщения изображения, музикални, литературни, видео и други защитени произведения, както и образите на лицата, рекламиращи продукта;

д) е уредил напълно взаимоотношенията във връзка с използването (в това число телевизионното излъчване) на търговското съобщение с авторите и с всички носители на авторски и сродни права, чиито произведения и изпълнения са включени в търговското съобщение;

е) е уредил надлежно и изплатил напълно и изцяло всички права, такси, хонорари и възнаграждения на всички носители на права, в това число авторски и сродни права, във връзка с използването, излъчването и разпространението (независимо от използваната технология и по всякакъв начин, в това число чрез кабел, безжичен път, сателит или друго техническо средство) на търговските съобщения в програмата на WNESS TV, включително при нейното разпространение по кабел и/или сателит.

2.4. Рекламодателят се задължават при поискване да представят на Оператора съответните писмени документи и декларации, доказващи изпълнението на изискванията по предходната разпоредба.

2.5. Операторът има право да откаже и/или спре излъчване на търговски съобщения без да носи отговорност за това, в случай, че същите нарушават или има риск да нарушават разпоредбите на настоящия раздел II.

2.6. Всички вреди и разходи, претърпени от Оператора и/или от трети лица във връзка с неизпълнение или нарушение на гаранциите или разпоредбите на настоящия раздел II са изцяло за сметка на рекламодателя.

2.7. В случай, че излъчването в програмата на WNESS TV на търговското съобщение, предоставено от рекламодателя се прецени от регулаторен или друг компетентен орган като нарушение на действащото законодателство или установените в страната правила и това доведе до реализиране на административно-наказателна отговорност на Оператора и/или на трето лице, рекламодателят се задължава ще обезщети Оператора и/или такова трето лице за претърпените във връзка с нарушението вреди.

 

III. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

3.1. Схемата за излъчване на търговските съобщения, в това число тяхната форма, броя, периода и времето на излъчването им, се уговарят между страните в Договора или с писмени споразумения към него.

3.2. Промени по вече договорената схема на излъчване могат да бъдат правени със споразумение между страните в срок до 7 работни дни преди датата на планираното излъчване.

3.3. Извън уговореното в предходната точка Операторът може да прави промени в схемата на излъчване на търговските съобщения поради промени в програмната схема на WNESS TV, в който случай своевременно уведомява рекламодателя.

3.4. Търговските съобщения следва да са на български език или, в случай, че са на чужд език - да имат субтитри на български език. Рекламните блокове, които се асоциират с дадено предаване, са този преди самото предаване и всички, които го прекъсват.

3.5. Рекламодателят предоставя на Оператора готовите за излъчване търговски съобщения най-късно до 7 работни дни преди датата на планираното им излъчване с качество, което е подходящо за телевизионно излъчване и на годен носител. Операторът не носи отговорност за качеството на предоставените му търговски съобщения и на техния носител. В случай, че в предадените търговски съобщения и/или техния носител бъдат открити технически недостатъци, Операторът има право да изисква от рекламодателя тяхното отстраняване и коригиране, което е за сметка на последния.

3.6. Операторът осигурява подходящо техническо качество на излъчването на програмата на WNESS TV, но не гарантира качеството на приемането на сигнала.

3.7. Рекламодателят предоставя на Оператора правото да излъчва търговските съобщения и да включи същите в програмата на WNESS TV включително при нейното излъчване и разпространение, включително по безжичен път, по кабел, сателите и чрез други технически средства за целите на изпълнение на Договора.

3.8. Операторът има право да спре излъчването на определено търговско съобщение без да носи отговорност и без да дължи връщане на платени за това суми, ако прецени, че същото противоречи на изисквания на приложимото законодателство, на уговореното в настоящия договор или че има основателни съмнение, че същото нарушава нечии права или законни интереси. Такива търговски съобщения следва да бъдат преработени или заменени от рекламодателя за негова сметка с надлежни.

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Излъчването на търговските съобщения в програмата на WNESS TV е платено. Ако не е уговорено друго в Договора цените за излъчване на търговските съобщения се определят както следва:

а) в съответствие с приетата от Оператора и действаща към датата на сключване на Договора Рекламна тарифа на WNESS TV - за схемите на излъчване, които са предплатени авансово на поне 70% (седемдесет на сто);

б) в съответствие с приетата от Оператора и действаща към датата на излъчване на търговското съобщение Рекламна тарифа на WNESS TV - за всички останали договорени схеми на излъчване. В този случай при промяна на Рекламна тарифа на WNESS TV рекламодателят може да избере да предоговори схемите на излъчване, така че да съответстват на предварително уговорената за съответната схема цена.

4.2. Рекламната тарифа на WNESS TV е неразделна част от тези Общи условия. Промени в Рекламната тарифа влизат в сила на датата на публикуване на новата Рекламна тарифа на интернет страницата на WNESS TV, а за рекламодателите с действащи Договори - 14 дни след датата на получаване на уведомление от Оператора за изменение на Рекламната тарифа.

4.3. Цените, посочени в Рекламната тарифа и/или в Договора не включват ДДС, който се начислява съгласно приложимото законодателство.

4.4. Плащането на възнаграждение за излъчване на търговски съобщения е авансово, като рекламодателят се задължава да заплати съответното възнаграждение на Оператора в срок до 7 дни от датата на сключване на Договора или на договаряне на съответната схема на излъчване.

4.5. Плащанията към Оператора се извършват по банкова сметка на последни.

4.6. Операторът има право, без да носи отговорност и да дължи обезщетение, да спре излъчването на търговски съобщения по договорени схеми, по които рекламодателят не е изпълнил свое парично задължения към Оператора.

4.7. Рекламодателят има право да предяви рекламация относно излъчването на търговско съобщение в срок до 3 месеца от началото на излъчване на съответната схема на излъчване, но не по-късно от 2 месеца от датата, на която търговското съобщение е следвало да бъде излъчено. В този случай Операторът може да предостави копие от записа на излъченото търговско съобщение. В случай, че рекламодателят не предяви рекламация в посочения срок страните приемат, че рекламодателят няма забележки във връзка с излъчването на търговското съобщение.

 

V. ОТГОВОРНОСТ

5.1. При неизлъчване на търговско съобщение в уговореното време по вина на Оператора същият се задължава да компенсира излъчването в равностойно време и разумни срокове. В случай, че такъв пропуск се отнася до излъчването на повече от 20 % от уговорените между страните търговски съобщения рекламодателят има право да се откаже от компенсация, да прекрати Договора, както и да иска от Оператора възстановяване на сумите за такива неизлъчени търговски съобщения заедно със законната лихва от датата на плащането им, в случай, че същите са били предплатени.

5.2. В случай, че Договорът (в това число договорените схеми на излъчване) бъде прекратен преди пълното му изпълнение по вина на рекламодателя, то последният дължи връщане на предоставените с Договора отстъпки, като цената на реално излъчените до датата на прекратяване на Договора търговски съобщения се преизчислява по приложимата Рекламна тарифа на WNESS TV без прилагане на отстъпките, като така се формира дължимата по Договора крайна цена. В случай на такова прекратяване по вина на рекламодателя, същият дължи на Оператора и неустойка в размер на 10 % (десет процента) от неизпълнената част на Договора.

5.3. При забава на плащане на дължими суми виновната страна дължи неустойка за забава в размер на 0,1 % (нула цяло и десет стотни процента) от дължимата сума за всеки ден забава до окончателно й изплащане, но не повече от 20 % от същата.

5.4. Всяка от страните се задължава да защитава и да обезщети насрещната страна за всички вреди и разходи на последната, произтичащи от претенции на трети лица, в това число и на регулаторни органи, които претенции произлизат или са свързани с неизпълнение на задължения на такава обезщетяваща страна произтичащи от закона или от настоящия договор.

5.5. Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение на свои задължения в случай, че същото се дължи на непреодолима сила. Страната, която е в забава, не може да се позовава на непреодолима сила. Страната, която се позовава на такава сила уведомява писмено насрещната страна в срок до 3 работни дни, в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнение на Договора. В този случай изпълнението на Договора се отлага до отпадане на непреодолимата сила. В случай, че непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни всяка от страните може да прекрати Договора писмено, едностранно и без предизвестие, като не дължи обезщетение и неустойка на другата страна.

 

VІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1. Страните ще пазят фирмените и търговските тайни на насрещната страна в поверителност и няма да разпространяват поверителна за насрещната страна информация, освен със съгласието на същата или за изпълнение на законоустановени или произтичащи от Договора задължения.

6.2. За поверителна информация ще се счита информацията: съдържаща се в Договора; изрично маркирана като поверителна; свързана с организацията и дейността на насрещната страна, с нейните търговски тайни, ноу-хау, добри практики, ценови политики; както и всяка друга информация, която може да бъде разумно считана за поверителна.

 

VIІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. С подписване на Договора страните определят лица за контакт и адреси за кореспонденция, в това число и електронни адреси. Всички уведомления между страните ще бъдат извършвани писмено (чрез лично доставяне, по пощата с препоръчано писмо или чрез факс) на съответните адреси за кореспонденция и ще се считат за направени на датата на доставянето им. Писмената форма ще се счита за спазена и при използване на електронна поща на посочените в Договора електронни адреси, с изключение на случаите на: а) изменения на Договора, на неговите приложения и на настоящите Общи условия; б) съобщения във връзка с прекратяване на Договора. В случай, че някоя от страните промени своите данни за кореспонденция същата е длъжна незабавно да съобщи на другата страна за промяната, като в противен случай изпратените съобщения ще се считат за валидно доставени на последно известните данни за контакт.

7.2. Измененията и допълненията на Договора се извършват в писмена форма между страните.

7.3. В случай, че някоя или някои от разпоредбите на Договора или настоящите Общи условия нарушават повелителни разпоредби на приложим закон или станат невалидни по време на действието им, тяхната невалидност няма да засегне останалите разпоредби и не води до невалидност на целия Договор. Такива невалидни разпоредби ще бъдат заменени с клаузи, които са валидни и са възможно най-близки по съдържание до невалидните разпоредби.

7.4. Договорът между страните влиза в сила от датата на подписването му.

7.5. Операторът има право да прави промени в настоящите Общи условия. Операторът уведомява писмено рекламодател с действащ Договор за промени в Общите условия, като последният има право в срок до 14 дни от получаване на уведомлението да изрази писменото си несъгласие с промените. В случай, че в този срок рекламодателят не изрази писменото си несъгласие, промените влизат в сила и се прилагат към съответния Договор. За всички останали лица промените влизат в сила на датата, следваща деня на публикуване на новите Общи условия на интернет страницата на WNESS TV.

7.6. За неуредените в Договора и настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. В случай на спор, който не може да бъде решен по съгласие между страните същият се отнася за решаване пред компетентния съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила на 17.11.2015 г.